• Hoàn tiền 100% nếu hoa giao không giống ảnh sản phẩm.
  • Nếu khách hàng nhận hàng không đúng yêu cầu có quyền không nhận và trả lại hàng mà không phải chịu bất cứ chi phí nào.